P-båse på rastepladser forlænges ikkeTransportminister Ole Birk OLesen vil ikke gøre det nemmere at parkere for lastbilerne på rastepladser

P-båse på rastepladser forlænges ikke

Transportminister Ole Birk Olesen afviser også at tillade, at to lastbiler kan parkere i samme bås på rastepladser, selv om der er plads til det.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med problemerne med at skaffe tilstrækkeligt med p-pladser på ladets rastepladser, er der flere , som har peget på, at det er forbudt at parkere mere end én lastbil i hver bås, selv om der måske er plads til to i båse indrettet til lastbiler med sættevogn.

Henning Hyllested (EL) har derfor spurgt transportminister Ole Birk Olesen, om det vil være muligt, at fortolkningen af ”parkering uden for afmærket område” lempes/ændres, så det gøres muligt for to lastbilvogntog at parkere i samme P-bås. Det skal vel at mærke ske uden at være til ulempe eller fare.

En anden mulighed er ifølge Henning Hyllested at forlænge P-båsene til lastbiler, hvor det er muligt, så der alle steder på rastepladserne kan holde to lastbiler efter hinanden uden at være til fare eller ulempe for øvrige trafikanter.

Forståelige regler
Ministeren understreger i sit svar, at ”reglerne for parkering skal være forståelige”:

- Derfor tror jeg ikke, at det er en god idé at indføre en regel, hvor det er lovligt at parkere i samme parkeringsbås, hvis det kan ske uden at være til ulempe eller fare. Det vil så være en skønsmæssig vurdering, hvornår en parkering ikke er ulempe eller fare, hvorfor chaufførerne ikke kan vide, hvorvidt de overholder reglerne eller ej. Dertil kommer, at det alt andet lige også vil være mere vanskeligt for parkeringskontrollørerne at håndhæve parkeringsreglerne, idet parkeringsafgifter i disse tilfælde således også vil blive udstedt på baggrund af et skøn, noterer Ole Birk Olesen.

Trafiksikkerhedsmæssige udfordringer
Transportministeren finder det i øvrigt ikke hensigtsmæssigt at indføre særlige regler for parkeringsbåse på landets rastepladser, fordi regeringen har besluttet at intensivere håndhævelsen af reglerne.

Med hensyn til at forlænge p-båsene, slår vejdirektoratet fast, at afmærkningen af P-båse, er udformet sådan, ”at der er den nødvendige manøvreplads, så et sættevognstog/modulvogntog kan svinge uhindret til og fra P-båsene uden at være til ulempe eller fare for sig selv eller de øvrige trafikanter”.

- Der er visse trafiksikkerhedsmæssige udfordringer ved at lastbilerne vil komme til at parkere direkte bagved hinanden, som skal tages i betragtning. Såfremt lastbilen, som holder forrest i P-båsen, skal holde der længere tid end lastbilen bagved, vil den bagved holdende lastbil alt andet lige blive tilskyndet til at bakke ud i køresporet for at komme ud, forklarer Vejdirektoratet.

Ikke noget perspektiv i forlængelse af p-båse
Der peges videre på, at en forlængelse af båsene vil medføre et behov for at forøge manøvrearealet foran og bag lastbilbåsene, og det vil sjældent vil være muligt indenfor de eksisterende asfalterede arealer på rastepladserne.
På den baggrund ser ministeren ”ikke umiddelbart noget perspektiv” i at arbejde for at forlænge afmærkningen af P-båsene til lastbiler:

- Det betyder imidlertid ikke, at regeringen ikke er opmærksom på, at der kan være et behov for at udvide den generelle kapacitet på statens rastepladser, slutter Ole Birk Olesen.

Han gør opmærksom på, at det af regeringens infrastrukturaftale med Dansk Folkeparti fremgår, at man ”nøje vil vurdere behovet for en eventuel udvidelse af kapaciteten for lastbilsparkering på de statslige motorvejsrastepladser”, og at denne vurdering kommer til at ske i dialog med vejtransportbranchen.

Læs mere om transport & distribution

20/3 2019