Slut med horrible forhold for chauffører på de danske veje Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Slut med horrible forhold for chauffører på de danske veje

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om at bekæmpe social dumping på det danske arbejdsmarked.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

 

Det skal ’i videst mulig omfang’ ske inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn- og arbejdsvilkår reguleres via kollektive overenskomster, men man erkender, at der på vejtransportområdet er særlige udfordringer med at sikre ordnede forhold for udenlandske chauffører, der kører i Danmark.

 

Det gælder også at sikre fair og lige konkurrence for danske transportvirksomheder, som er presset af udenlandske transportvirksomheder, der kan køre i Danmark med meget lave lønomkostninger. 
 
Danske arbejds- og lønforhold
Aftalens ordlyd baserer sig blandt andet på indstillinger fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation (det tidligere LO), der har givet deres anbefalinger til, hvordan man via lov kan sikre fair og lige konkurrencevilkår og sikre ordnede forhold i transportbranchen.

 
Der indføres blandt andet et krav om, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotage eller kombineret transport på det danske vejnet, skal aflønne chauffører med en timeløn beregnet på baggrund af omkostningsniveauet efter de kollektive overenskomster for chauffører. 

 

Gælder alle områder af overenskomsten
Som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse skal danske transportvirksomheder følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og hvis faglige gyldighedsområde dækker det pågældende arbejde.

 

Det gælder for alle dele af overenskomsten som eksempelvis timeløn, tillæg, genebetalinger, fridage ud over ferielovens minimum og pension, der ikke må ’afvige entydigt og væsentligt’ fra det samlede omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster.
 
Ikke krav om bestemt medlemskab af fagforening
Politikerne lægger dog vægt på, at der ’ikke indføres et krav om medlemskab af en bestemt arbejdsgiverforening/fagforening’, men at man skal følge et samlet omkostningsniveau.

 

Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om virksomhederne overholder de danske krav om aflønning, og der skal dermed oprettes en særskilt anmeldelsesordning på transportområdet.

 

Anmeldelsespligten for udenlandske transportvirksomheder gælder cabotagekørsel - hvis køretøjets samlede totalvægt oversiger 3500 kg - samt vejdelen af kombineret transport og buscabotagekørsler.

 

Effektiv kontrol – mærkbare sanktioner 

Anmeldelsespligten gælder KUN for udenlandske virksomheder med ansatte, og skal foretages senest på det tidspunkt, hvor kørslen påbegyndes.
 
De pågældende transportvirksomheder skal oplyse virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger, transportform, nummerplade - dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel. – og navnet på den chauffør, der udfører den pågældende kørsel.

 

Det fremgår også af aftalen, at der skal etableres en effektiv kontrol, så overtrædelser af reglerne følges af en ’mærkbar sanktion’, der også har en præventiv effekt.

 

Manglende eller mangelfuld anmeldelse udløser 10.000 kroner i bøde pr. kørsel. Bøden hæves 100 procent anden gang bestemmelsen overtrædes, og ved hver efterfølgende overtrædelse. 
Manglende overholdelse af det lovfastsatte krav til aflønning skal procentvis tage højde for det unddragne beløb, dog ikke mindre end 35.000 kroner. Bøden hæves med 100 procent anden gang reglerne overtrædes, og ved hver efterfølgende overtrædelse.
 
Uacceptabelt
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard slår fast, at social dumping er ødelæggende for det danske arbejdsmarked – herunder transportbranchen, hvor man har set alt for mange eksempler på udenlandske chauffører, der har kørt her i landet til ’horrible’ løn – og arbejdsvilkår:

 

- Det er helt uacceptabelt og skal stoppes, siger ministeren.

 

Transportminister Benny Engelbrecht peger på, at der i december efter årelange forhandlinger i EU blev indgået en foreløbig politisk aftale om Vejpakken:

 

- Det er en dansk sejr, som styrker arbejdsvilkårene for Europas chauffører, bekæmper social dumping og sikrer fair konkurrence for danske vognmænd. Med de to initiativer er vi altså rigtig godt på vej, siger han.

 

Hans Andersen fra Venstre henviser til den såkaldte Padborg-sag og han er ikke mindst glad for, at der blev lyttet til Venstres krav om, at indgrebet skal ske med respekt for fagforeningsfriheden i Danmark. 

Læs mere om transport & distribution

15/1 2020
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions